اداره مراقبت بعد از خروج زندانیان اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از زندانیان > نیکوکاری و امور خیریه >
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
14 مشاهده
0 متقاضی