انجمن حقوقي پويش شهرستان دهاقان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : پژوهشی تحقیقاتی > علمی فرهنگی >
شهرستان : اصفهان - دهاقان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

 

شرح کلیه فعالیت ها :

 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :

 

سایر خدمات :

 

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
15 مشاهده
0 متقاضی