انجمن حمايت از ايده هاي پژوهش محور ابن سيناي اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :اهداف انجمن عبارتند از :الف: کلیات :- برنامه ریزی برای توسعه پایدار محیط زیست 2- حمایت مالی و معنوی از جوانان ،نخبگان و خلاقان در امور علمی و اقتصادی 3- حمایت از ایده ها ،طرحها،پژوهشهای علمی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف ب: روش اجرای هدف :-تهیه بانک اطلاعاتی برای جوانان خلاق و دارای ایده و طرحهای آنان 2-برگزاری سمینار و همایش و کارگاههای آموزشی برای جامعه هدف جهت توسعه پایدار 3-تهیه جزوه ،کتاب،نشریه و cd،و ایجاد سایت جهت تحقیقات با گرفتن مجوز از سازمان های مربوطه 4-تشویق و ترغیب جوانان به تهیه طرحها و ایده ها و پشتیبانی مالی و عملی از آنان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی