انجمن حمايت از بيماران تحليل عضلاني اميد اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مالی از بیماران از طریق در اختیار گذاشتن تجهیزات پزشکی و درمانی – حمایت معنوی از بیماران از طریق مشاوره درمانی و روانشناسی – حمایت درمانی از بیماران از طریق معرفی به مراکز و پزشکان معتمد، تهیه دارو، تجهیزات درمانی و پیشگیری از ابتلا// ب) روش اجرای هدف: حمایت های مالی و معنوی از بیماران دیستروفی و خانواده آنها با در اختیار گذاشتن امکانات درمانی و کمک درمانی -ارائه خدمات علمی و پژوهشی در مورد بیماری دیستروفی توسط متخصصان -آمارگیری از تعداد بیماران دیستروفی در سطح کشور و طبقه بندی طیف بیماری آنها-آگاه سازی جوانان در مورد این بیماری از طریق انتشار بروشور و رسانه عمومی-تلاش و همکاری با دستگاههای ذیربط در ایجاد شرایط لازم برای ادامه تحصیل بیمارانی که به دنبال شرایط جسمی قادر به ادامه تحصیل نمی باشد- تلاش و همکاری با دستگاههای ذیربط در ایجاد زمینه های اشتغال برای بیمار متناسب با شرایط جسمی ایشان-

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی