انجمن حمايت از خانواده زندانيان خوانسار

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خوانسار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجمن به هر اقدام عملی که اهداف انجمن ایجاب کند موظف است از جمله موارد زیرین: الف:کمک به خانواده زندانیان. ب: بازسازی شخصیت واصلاح وارشاد زندانیان. ح:کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان. د:کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی. ه: مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان، ترغیب وتشویق فعالتیهای فرهنگی، وزرشی، حرفه ای و آموزشی زندانها، انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها، کانونهای اصلاح و تربیت اطفال بزهکار، مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکارودیگر موسسات تامینی و تربیتی که وجود دارند یا بعدا” ایجاد میشوند و نیز به کسانی که در این زندانها و موسسات نگهداری میشوند و به خانواده آنها ارایه خواهد کرد. و: استفاده از خدمات اطباء مددکاران، مهندسین، آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها. ز: تلاش برای افرایش درآمد انجمن با فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک اشخاص و موسسات حقوقی و حقیقی و دولت. ح: تهیه طرحها و پیشنهادهایی در زمیه بهبود وضع زندان و موسسات تامینی و ترتیتی با ایحاد موسسات جدید و تسلیم طرحها به مسیولان مربوط. ط: همکاری با موسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسایل مربوط به آن فعالیت و تحقیق میکنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادهای این موسسات. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
16 مشاهده
0 متقاضی