انجمن حمايت از زندانيان شهرستان اردستان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مک به خانواده زندانیان ب: بازسازی شخصیت واصلاح وارشاد زندانیان ح: کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان د: کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی ه: مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان ، ترغیب وتشویق فعالتیهای فرهنگی ، وزرشی ، حرفه ای و آموزشی زندانها،انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها ، کانونهای اصلاح و تربیت اطفال بزهکار، مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکار و دیگر موسسات تامینی و تربیتی که وجود دارند یا بعدا ایجاد میشوند و نیز به کسانی که در این زندانها و موسسات نگهداری می شوند و به خانواده آنها ارائه خواهد کرد و: استفاده از خدمات اطباء مددکاران ، مهندسین ، آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها ز: تلاش برای افرایش درآمد انجمن با فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک اشخاص و موسسات حقوقی و حقیقی و دولت ح: تهیه طرحها و پیشنهادهائی در زمینه بهبود وضع زندان و موسسات تامینی و تربیتی با ایجاد موسسات جدید و تسلیم طرحها به مسئولان مربوط ط:همکاری با موسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن فعالیت و تحقیق میکنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادهای این موسسات

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
23 مشاهده
0 متقاضی