انجمن خيريه قائم آل محمد عج اليادران

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسایی آسیب دیدگان اجتماعی و رفع مشکلات آنها، تحقیق و بررسی در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و مساعدت با آنها.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی