انجمن خيريه كارآفرينان و نوآوران كار گستر نجف آباد

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

برنامه ريزي سازماندهي وپيگيري براي جذب کمک هاي مردمي واولويت در جهت احداث وتکميل وتجهيز فضاي کارگاهي ،آموزشي ،وتوليدي انجمن با هماهنگي حاميان وخيرين

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
12 مشاهده
0 متقاضی