بانوان انديشمند زنده رود

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزشی و آموزشگاهی، علمی خدمات پژوهشی و خدمات تحقیقاتی، فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش، مشاوره تحصیلی، تامین نیروی انسانی 2. انجام فعالیتهای مرتبط با اهداف تعاونی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
13 مشاهده
0 متقاضی