خيريه آيت الله صبوري ره كاشان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيک انديشان در تقويت اقشار ضعيف جامعه و نيازمندان با استفاده ازپتانسيل هاي محلي و منطقه اي

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
13 مشاهده
0 متقاضی