خيريه احسان شهرستان لنجان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمات دهی به سالمندان طبق اهداف تعریف شده در حوزه شهرستان لنجان انجام موضوع موسسه با رعایت قوانین ومقررات دولت جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می‌باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
10 مشاهده
0 متقاضی