خيريه امام حسن عسگري جندان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - هرند -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 رسیدگی به مشکلات موجود خانواده و شناسایی افراد نیازمند و بی بضاعت و موارد خاص و انجام امور خیر و عام المنفعه ب: روش اجرای هدف: تاسیس موسسه خیریه و پیگیری جدی هدف فوق الذکر در چهارچوب قانون.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
1 مشاهده
0 متقاضی