خيريه امام زمان عج شهر اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری کمک های نقدی و غیره (نقدی خیرین ) 2.توزیع سبدهای غذایی و لوازم پوشاکی 3. اهداف کمک های نقدی به افراد تحت پوشش-ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی