خيريه امدادگران درماني مستمندان كاشان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

برطرف کردن بخشي از نيازهاي پزشکي ،دارويي و پيراپزشکي و بيمارستاني بيماران مستمند و نيازمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
15 مشاهده
0 متقاضی