خيريه امير المومنين ع شهر زاينده رود

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری کمکهای مردمی، کمک به افراد نیازمند از قبیل معاش، درمان و موارد دیگر

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی