خيريه جهانگير غزنوي كاشان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

-بررسي و شناخت نيازها و محروميت هاي مادي و معنوي معلولين بي سرپرست و تامين نيازهاي حمايتي ،معيشتي،فرهنگي آنها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
12 مشاهده
0 متقاضی