خيريه حضرت وليعصر عج ايمانشهر

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مادی و معنوی از افراد بدون سرپرست و کم درآمد و مستمندان و فقرا و دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و تهیه جهیزیه افراد مستمند و دستگیری از ایتام و بطور کلی مشارکت در امور خیریه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی