خيريه حضرت وليعصر عج چمگردان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسائی و کمک به افراد و خانوارهای بی بضاعت به منظور برطرف نمودن بخشی از مشکلات مادی و معنوی آنان انجام موضوع موسسه با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی