خيريه حمل و نقل شهرستان مباركه

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمت‌رسانی در جهت دستگیری از محرومان و مستمندان با اولویت بخش حمل‌ونقل 2ـ خدمت‌رسانی در جهت تأمین جهیزیه با اولویت بخش حمل‌ونقل 3ـ کمک در امور درمان مستمندان با اولویت بخش حمل‌ونقل 4ـ کمک در امور فرهنگی و آموزشی با اولویت بخش حمل‌ونقل

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
13 مشاهده
0 متقاضی