خيريه دار الکريمه هيئت حضرت رقيه خاتون

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه فعالیت های خیریه غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی