خيريه دوستداران صغير امام رضا اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مک به افراد بی بضاعت و مستمند، کمک به جهیزیه افراد بی بضاعت و بد سرپرست و بی سرپرست

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
2 مشاهده
0 متقاضی