خيريه ريحانه النبي احمد آباد

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بااستفاده ازمبالغ جمع آوری شده درمسجدقراولخانه،کفارات و نذورات با کسب اجازه از مراجع تقلید ـ به طریق تعدادی از خیرین کفش و لبلس اعضاءتهیه می شود ـ به استفاده از پزشکان متدین و متخصصین که دو هفته یکبار درمحل خیریه و مسجد به صورت رایگان ویزیت می نماید ـ با استفاده از نذورات که جهت فقراء قرار داده اند و هدایای مردمی وسائلی تامین می گردد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی