خيريه سادات کشاورز زواره

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

نگهداری از افراد سالمند و انجام کارهای فرهنگی و ارائه خدمات حمایتی در ارتباط با بخشی از فعالیتهای حوزه توانبخشی و در شهرستان اردستان زواره میباشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
10 مشاهده
0 متقاضی