خيريه صاحب الزمان عج اسفرجان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 فعالیت در امور نیکوکاری، امور خیریه و کمک به افراد بی بضاعت، بی سرپرست و فقیر

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی