خيريه كيان سراي مهربين

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه کمک مادي و معنوي در مورد ازدواج جوانان از جمله در اختيار گذاشتن مسکن مناسب، ارزان قيمت وکوتاه مدت براي کساني که توانايي کافي ندارند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی