خيريه محبان حضرت زهرا س تكيه شيرعلي

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمات رسانی به افراد مستمند از طریق جمع آوری اعانات و درآمدهای جانبی مجموعه و برگزاری مراسم مذهبی و ایجاد محلی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و در صورت امکان در حین تکمیل ساختمان موجود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
2 مشاهده
0 متقاضی