خيريه مير عماد گورت اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 جلب مشارکتهای مردمی 2- کمک به ایتام 3- کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت 4- کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی