خيريه نسيم مهر جانان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزش، درمان و توانبخشي کودکان بي سرپرست با شرايط خاص (زير ۵ سال) که نياز به خدمات آموزشي، توانبخشي، رفاهي و نگهداري به صورت شبانه روزي دارند پس از اخذمجوزهاي لازم.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی