خيريه نغمه ماندگار بانوان ياس

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و آگهی می‌شود. 1 موضوع موسسه: حمایت از زنان و کودکان محروم جامعه به ویژه جامعه زنان و کودکان محروم و بد سرپرست، بسط و گسترش کرامات انسانی بویژه زنان گروه هدف، تلاش در جهت توصیه ائمه و پیشوایان دینی در راستای امداد رسانی به محرومان و مستضعفان، ترغیب جامعه به امر نیکوکاری در راستای وظایف اسلامی، انسانی، ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و تعامل با دیگر مراکز خیریه، بررسی و ریشه یابی مشکلات و ارائه پیشنهادات و برنامه‌های لازم به مجلس و دولت و مراکز دولتی در جهت توسعه عدالت و فقر زدایی و محو محرومیت، بهره برداری از امکانات ملی و بین المللی در جهت توسعه اهداف موسسه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی