خيريه نيكان فردوس سپاهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک و حمايت فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، درماني، خدماتي، رفاهي و رفع نيازمندي هاي افراد و خانواده هاي بي بضاعت ، ايتام و مستمندان بر حسب توان مالي موسسه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی