خيريه نگهداري تفريحي سالمندان فاطميه مختار زاده

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نائین -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تشکیل مجتمع خیریه عام و آسایش تفریحی سالمندان، تاسیس خیریه نگهداری و توانبخشی سالمندان، انجام فعالیتهای تفریحی جهت سالمندان، انجام فعالیتهای فرهنگی جهت سالمندان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی