خيريه و توانبخشي و نگهداري معلولين ذهني فيض

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و نگهداری به کلیه معلولین بقیه شرح ماده 7ـ اساسنامه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی