خیریه طاها بانوان نصر

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

گسترش اخلاق اسلامي وانجام خدمات عام المنفعه ۲- ترويج فرهنگ نوع دوستي وتامين مايحتاج ايتام و مستمندان ۳-بسط وتوسعه عدالت اجتماعي وتلاش درجهت بهبود وضعيت زندگي نيازمندان ۴ -ايجاد فرهنگ کارافريني واشتغال مولد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
10 مشاهده
0 متقاضی