خیریه مهر پدری فهیم

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيک انديشان درتقويت اقشار ضعيف جامعه و نيازمندان و تامين بخشي از نيازهاي معيشتي و درماني مدد جويان تحت پوشش با استفاده ازپتانسيل هاي محلي و منطقه اي

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی