خیریه کانون بهبودی زندگی شیرین و پاک اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : آسیب های اجتماعی > اعتیاد >
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 درمان بازپروری معتادین با هدف تاسیس مرکز اقامتی میان مدت مردان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
47 مشاهده
0 متقاضی