شبکه پژوهش و فناوری اصفهان

ارسال شده 10 ماه قبل

توضیحات خیریه

اهداف و فعالیتها: اهداف شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان :
توسعه حمایتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از واحدهای پژوهشگر و فناور
ایجاد ارتباط و تعامل بین واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر تحقیقاتی و پژوهشی برای آنها
ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشگر و فناور و هم افزایی بین این واحدها، توسعه و تعالی آنها
ایجاد امکان بهره برداری مشترک از امکانات سخت افزاری (تجهیزات) و نرم افزاری (دانش و تجارب) واحدهای پژوهشگر و فناور
ایجاد ارتباط هدفمند جهت معرفی نیازهای صنایع به شرکت های دانش بنیان

آمار بازدید خیریه
10 ماه قبل
100 مشاهده
0 متقاضی