كانون بانوان الزهراء س طالخونچه

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انون بانوان الزهراء (س) طالخونچه 2 تحکیم و تقویت نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به عنوان ابزاری کارآمد در جهت تحقق اهداف اسلامی تلاش در جهت ارتقاء جایگاه و منزلت بانوان در جامعه اشاعه فرهنگ خودباوری در زنان و اصلاح نگرش‌های منفی نسبت به توانمندی‌های آنان (بقیه به شرح ماده 9 اساسنامه)

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی