كانون فرهنگي اجتماعي بانوان حنانه داران

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فریدن -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ارتقا سطح مشارکت اجتماعی بانوان تقویت و تحکیم بنیان خانواده و تقویت امور فرهنگی بانوان با استفاده از اجرای طرحهای آموزشی برگزاری همایش سمینار ارایه خدمات مشاوره‌ای مطابق ماده 9 اساسنامه و مستند به پروانه تاسیس شماره 4771/1/2043 مورخ 14/6/90 و نامه شماره 1939/1/2043 مورخ 20/3/91 صادره از سوی فرمانداری محترم شهرستان فریدن.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی