كودكان خود شكوفاي ترنج

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

استعداد یابی کودکان بر اساس بررسی هوش های چندگانه – شناسایی و بررسی هوش های کودکان ب : روش اجرای هدف) برگزاری کارگاه های گروهی برای کودکان- برگزاری کارگاه های گروهی برای والدین – روانکاوی و روان درمانی و بازی درمانی کودکان – روانکاوی و روان درمانی بزرگسالان – هیپنوتیزم کودکان و بزرگسالان 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی