مركز اقامتي ميان مدت بانوان احياي زندگي لنجان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بازتوانی و ترک اعتیاد و درمان و بازتوانی معتادین (بانوان)از طریق تاسیس مرکز اقامتی میان مدت تبصره 1: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی