مركز حمايت از حقوق شهروندي جامعه استان اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تدوین برنامه ریزی جامع جهت آگاهی سازی در زمینه های مختلف حقوق شهروندی، وظایف و شاًن شهروندی افراد جامعه. ـ شناسایی موانع، منابع، و اولویت بندی خواسته های گروههای مختلف جامعه و تامین آن از سوی سازمانها ـ تدوین و برنامه ریزی جامع جهت نهادینه کردن حقوق و وظایف شهروندی در عرصه عمومی، خصوصی، و مطالعه ارزشها، و تقویت آنها که مستلزم توجه به مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمانها ـ تاکید بر مسئولیت اجتماعی سازمانها در تامین نیازهای شهروندان ـ فرهنگ سازی حقوق شهروند و ارتقاء سطح آگاهی آنها از طریق رسانه و مسئولیت سازمانها در این زمینه روش اجرای هدف: استفاده از روش های جدید اطلاع رسانی و رسانه های گروهی، چاپ نشریه و فصلنامه و…، برگزاری کارگاه و سمینارهای لازم، دعوت از مسئولین مربوطه جهت سخنرانی با کسب مجوز از مرجع صدور

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی