مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن ظفر اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از معلولین > مشاوره و مددکاری >
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
29 مشاهده
0 متقاضی