مرکز فرزند خواندگی مریم اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور کودکان > نگهداری کودکان بی سرپرست >
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
24 مشاهده
0 متقاضی