نگهداری و تربیتی کودکان و نوجوانان امام خمینی (رحمه الله علیه) اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور کودکان | نگهداری کودکان بی سرپرست |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
20 مشاهده
0 متقاضی