4652 خیریه ها و مؤسسات 27 تعداد شهرستان ها 12 حوزه فعالیت 1401/09/01 تاریخ بروزرسانی بانک اطلاعات موسسات خـــیریه استان اصفهان پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور موسسات خـــیریه و مردم نهاد استان اصفهان 4652 خیریه ها و مؤسسات 27 تعداد شهرستان ها 12 حوزه فعالیت 1401/06/22 تاریخ بروزرسانی بانک اطلاعات موسسات خـــیریه استان اصفهان پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور موسسات خـــیریه و مردم نهاد استان اصفهان

حوزه های اصلی خیریه 

حوزه های اصلی خیریه