نیکوکاری و امور خیریه

آسیب های اجتماعی

اشتغال و کارآفرینی

امور بین الملل و اقوام

امور زنان وخانواده

امور کودکان

بهداشت و سلامت

زیست محیطی،گردشگری

سایر حوزه ها

مذهبی،هنری ورزشی

مشاوره و مددکاری