اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : اصفهان، خیابان مشتاق، خیابان حمزه اصفهانی، کوچه شماره 1 خیریه شهید محمد گلشیرازی
روابط عمومی: علی توکلی زاده شماره تماس : 32689092-031