انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : آسیب های اجتماعی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام فعالیتهای مربوط به کاهش آسیبهای اجتماعی و اقدامات کاهش آسیب شامل: 1. افزایش میزان آگاهی نوجوانان و جوانان برای مقابله با بحرانها و معضلات مخرب اجتماعی، 2. ریشه یابی و آسیب شناسی پدیده های مخرب اجتماعی با اجرای طرحهای پژوهشی و علمی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطح کشور، 3. افزایش میزان آگاهی نوجوانان و جوانان برای مقابله با بحرانهای اجتماعی از طریق اجرا و ترویج برنامه و مهارتهای زندگی، 4. برقراری ارتباط موثر با گروه‌های در معرض خطر آسیبهای اجتماعی و هدایت آنان به دامان جامعه از طریق جلب حمایت دستگاه‌های ذیربط، 5. تسهیل گری برای تهیه و تدوین برنامه‌های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد با مشارکت مردم در محله‌های شهری و روستائی، 6. انجام برنامه‌های مشاوره‌ای گسترده، 7. انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با موضوع آسیبهای اجتماعی، 8. انتشار اطلاعات مرتبط در قالب نشریات و پمفلت و بولتنهای آموزشی، 9. ارائه طرحهای آموزشی و مشاوره‌ای برای استفاده دستگاه‌های آموزشی و حمایتی کشور، 10. انجام پروژه‌های اجتماعی در سطح داخلی و بین المللی در زمینه آسیب شناسی معضلات روز جامعه، 11. تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه‌ها و سازمانهای اجتماعی کشور و ارائه راهکارهای موثر به آنها، اجرای اهداف انجمن با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی صورت می گیرد و چنانچه اجرائی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی غیر از سازمان بهزیستی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می‌گیرد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
67 مشاهده
0 متقاضی