انجمن حامیان پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاریهای ژنتیک اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور زنان و خانواده | ژنتیک | مشاوره و مددکاری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

بررسی شناخت و ارائه راه حل برای مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اجرای برنامه پیشگیری از بروز بیماریهای ژنتیک ـ حمایت‌های روحی و روانی ـ مالی و قانونی از زوجین ناقل بیماری‌های ژنتیک به منظور پیشگیری از تولید نوزادان با ناهنجاریهای ژنتیکی ارائه پیشنهادها و راهکارهای حقوقی ، حمایتی مجامع قانون گذاری و تصمیم ساز و اجرای در جهت تسهیل امور مربوط به بیماریهای ژنتیک و پیشگیری از بروز آنها ـ اقدام در جهت حفظ شئونات و دفاع از حقوق اعضای انجمن و خانواده‌ها ـ ایجاد و افزایش ارتباط و همکاری میان اعضاء و سایر انجمن‌های مرتبط قانونی کمک و ارائه خدمات به زوجین ناقل تالاسمی و سایر ناهنجاریهای ژنتیک و خانواده‌های بی بضاعت گروه هدف.

شرح کلیه فعالیت ها :

ررسی شناخت و ارائه راه حل برای مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اجرای برنامه پیشگیری از بروز بیماریهای ژنتیک ـ حمایت‌های روحی و روانی ـ مالی و قانونی از زوجین ناقل بیماری‌های ژنتیک به منظور پیشگیری از تولید نوزادان با ناهنجاریهای ژنتیکی ارائه پیشنهادها و راهکارهای حقوقی ، حمایتی مجامع قانون گذاری و تصمیم ساز و اجرای در جهت تسهیل امور مربوط به بیماریهای ژنتیک و پیشگیری از بروز آنها ـ اقدام در جهت حفظ شئونات و دفاع از حقوق اعضای انجمن و خانواده‌ها ـ ایجاد و افزایش ارتباط و همکاری میان اعضاء و سایر انجمن‌های مرتبط قانونی کمک و ارائه خدمات به زوجین ناقل تالاسمی و سایر ناهنجاریهای ژنتیک و خانواده‌های بی بضاعت گروه هدف.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی