انجمن حمایت از بیماران سرطان سینه امید مهر اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به افزایش سطح آگاهی جامعه در پیشگیری،‌تشخیص زود رس و درمان به موقع ـ ارائه حمایتهای عاطفی، روانی، اجتماعی و اقتصادی به بیماران و خانواده‌های آنان ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی بیماران مبتلا به سرطان پستان و خانواده‌های آنان ـ ارتقای کیفیت زندگی، امید به زندگی افراد مبتلا و خانواده‌های آنان ـ کاهش عوارض، بروز خطرات و کاهش هزینه‌های درمان ـ بهبود شیوه زندگی وتغییر در نگرش افراد مبتلا ـ ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروههای مربوط به سرطان پستان در داخل و خارج از کشور

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
42 مشاهده
0 متقاضی